ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชนิตา เรืองทวีป
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ของการรับรู้ภาวะผู้นำ และทัศนคติต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISOIEC 17025 กับความทุ่มเทของพนักงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ = The relationship of perceived leadership and attitude towards ISOIEC 17025 Performance to employee engagement at a science laboratory
หัวเรื่อง การจูงใจในการทำงาน;ความพอใจในการทำงาน;ภาวะผู้นำ
จำนวนหน้า ฎ, 100 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [80]-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552