ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปอแก้ว จันทคุณ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบลักษณะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมผู้นำ ระหว่างทีมที่มีระดับประสิทธิผลของทีมแตกต่างกัน : กรณีศึกษา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด = A Comparison of work motivation characteristics and leader behaviors among teams with different levels of team effectiveness: a case study at Hino Motors Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
หัวเรื่อง การจูงใจในการทำงาน;การทำงาน;การทำงานเป็นทีม;พฤติกรรมมนุษย์;ประมุขศิลป์
จำนวนหน้า ก-ฏ, 103 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [72]-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551