ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิสา วิภาสวงศ์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการยอมรับการปฏิบัติการบนหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลที่มีลักษณะส่วนบุคคลและการรับรู้บรรยากาศองค์การแตกต่างกันในโรงพยาบาลนครพิงค์ = A comparison of evidence-based practice acceptance among Nakorn Ping Hospital nurses with different personal characteristics and perceived organizational climates
หัวเรื่อง โรงพยาบาลนครพิงค์ -- พนักงาน;พฤติกรรมองค์การ;วัฒนธรรมองค์การ;ความพอใจในการทำงาน -- แง่จิตวิทยา;พยาบาล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 78 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [55]-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552