ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อมรา สุยะใหญ่
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานและความพึงพอใจในการทำงาน กับความผูกพันต่องค์การ ของพนักงานบริษัท ดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเต็ม ไทยแลนด์ จำกัด จังหวัดลำพูน = The relationships of job characteristics and job satisfaction to organizational commitment among personnel of Driessen Aircraft Interior Systems (Thailand),Ltd., Lamphun Province
หัวเรื่อง บริษัท ดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเต็ม ไทยแลนด์ จำกัด -- พนักงาน;ความพอใจในการทำงาน -- ลำพูน;การเพิ่มความสำคัญของงาน;ความผูกพันต่อองค์การ
จำนวนหน้า ฌ, 70 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [50]-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552