ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กานต์พิชชา เหลี่ยวตระกูล
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่มีต่อความวิตกกังวล และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กด้อยโอกาส = The Effects of assertive behaviors training program on disadvantaged children's anxiety and self-esteem
หัวเรื่อง การแสดงออก (จิตวิทยา);วิตกกังวล;ความนับถือตนเอง;เด็กด้อยโอกาส -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฌ, 97 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 61-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549