ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อมรรัตน์ มณีจักร
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน = Effect of group counseling program based on transactional analysis theory on assertive behaviors of youths at a regional juvenile traning center
หัวเรื่อง การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม;การแสดงออก (จิตวิทยา);จิตบำบัดแบบเผชิญความจริง;จิตวิทยาการศึกษา;เยาวชน -- จิตวิทยา;เด็ก;โปรแกรมการศึกษารายบุคคล
จำนวนหน้า ก-ฌ, 68 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 37-39
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551