ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุธาสินี นพธัญญะ
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเชิงพฤติกรรมและการเรียนรู้การคิดต่อการตระหนักรู้ตนเองกับ การยอมรับตนเองของผู้ติดสุรา = Effects of cognitive behavioral therapy couseling program on self-awareness and self-acceptance of alcoholic patients
หัวเรื่อง ความตระหนัก;กรอบแนวคิดทางจิตวิทยา;การรับรู้ตนเอง;จิตวิทยาการรู้คิด
จำนวนหน้า ก-ฎ, 124 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [46]-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551