ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิรัฐิติ รัตน์โนบล
ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต 10 ด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 = Increasing service efficiency of out-patient department in health promoting hospital area 10 by 7 quality control tools
หัวเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย;การส่งเสริมสุขภาพ;โรงพยาบาล;บริการการพยาบาล;ประสิทธิผลองค์การ
จำนวนหน้า ก-ฎ, 107 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: 95-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551