ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คหัชนันญ์ ภัทรกฤดา
ชื่อเรื่อง ผลของกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาตามแนวทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อการคิ เชิงบวกของเยาวชนที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง = Effect of psychological group process based on analysis theory on positive thinking in youths from divorced families
หัวเรื่อง กลุ่มจิตสัมพันธ์;ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล;การหย่า;เยาวชน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 81 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 40-43
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555