ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชราภรณ์ ปันแก้ว
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Development of information system for publicizing local art and cultural knowledge of Nan Province on the internet
หัวเรื่อง ระบบสารสนเทศ;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ศิลปวัฒนธรรม;การจัดการฐานข้อมูล
จำนวนหน้า ก-ฌ, 146 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 82-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549