ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธานินทร์ สินพรมมา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการส่งผลการเรียนและรายงานการวัดผลการเรียนสำหรับคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระดับวิทยาเขต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก = Development of grade and measurement reportimg system for executive board of Rajamangala University of Technology Lanna, Campus Level : a case study of Rajamangala University of Technology Lanna, Tak Campus
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก;การจัดการฐานข้อมูล;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
จำนวนหน้า ฒ, [129] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [60]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549