ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลดาวัลย์ เสียงแจ่ม
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้กิจกรรม สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตนเอง ต่อความรู้และพฤติกรรมการรับประทานขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of Good Health Can Do by Yourself activities into Mattayom 6 Students' knowledge and consumption behavior about snack and aerated water in Santisuk School, Doilow District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โภชนาการ -- เชียงใหม่;สุขภาพ;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 178 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557