Search
 
ค้นหา
 
ค้นพบจำนวน 47 รายการ จากคำว่า ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์(Recommend : IE 7, 8, 9 and Resolution 800x600 dpi)
การกำหนดค่าสำหรับ Browser IE เวอร์ชั่นตั้งแต่ 8 จนถึงปัจจุบันที่ไม่สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
21
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 56 ว่าด้วยเหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยกับญวน / พระราชพงศาวดาร เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
22
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 69 : เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่า ตอนที่ 1 เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
23
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 25 : เรื่อง สถานที่ แลวัตถุซึ่งสร้างในรัชกาลที่ 4 เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
24
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 31 จดหมายเหตุเรื่องมิซซันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม ดี บี บรัดเล ป่วน อินทุวงศ เปรียญ แปลเปนภาษาไทย / บรัดเล, ดี บี เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
25
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 51 : จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ราชบัณฑิตสภา, รวบรวม เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
26
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 52 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียง เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
27
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 67 : จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 ตอนที่ 1 เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
28
ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 12 : เรื่อง จดหมายเหตุของราชฑูตฝรั่งเศสเข้ามาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายน์ แล จดหมายเหตุของหมอบรัดเลย ในรัชกาลที่ 4 ที่ 5 เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
29
30
ประมวญเหตุการณ์และภาพในการเปลี่ยนการปกครองของคณะราษฎร , รวบรวม / บุญเลอ เจริญพิภพ เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
31
ประวัติ พนะท่านพลเอก อุ่ม พิชเยนทรโยธิน ผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์ เรียบเรียงโดย วิจิตรวาทการ เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
32
ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อก่อนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ทรงเรียบเรียง / ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา, 2405-2486 เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
33
ปัณหาขัดข้อง โปรด ฯ ให้ผูกขึ้นเมื่อในรัชกาลที่ 5 สำหรับสมาชิกหอพระสมุดวชิรญาณ เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
34
พงษาวดารเรื่องเรารบพม่า ครั้งกรุงธนฯ แลกรุงเทพฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ / ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา, 2405-2486 เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
35
พระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ว่าด้วยพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลวงญาณวิจิตร์ แปลเป็นไทย / จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
36
พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสจันทบุรี และอักขรานุกรมภูมิศาสตรจังหวัดจันทบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453 เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
37
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
38
พระราชพงษาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 1 เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
39
พระราชวิจารณ์ จดหมายความทรงจำของ พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพ) / นรินทรเทวี, กรมหลวง เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
40
พระราชหัดถเลขาสมเด็จพระปิยมหาราช พระราชทานเจ้าพระยาวรพงศพิพัฒน์ / จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2411-2453 เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม

Page : 1 2 3