แบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด จากกลุ่มผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมมากที่สุด
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสำรวจบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด

ปัจจุบันท่านได้รับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดหรือไม่

ท่านได้รับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดบ่อยครั้งแค่ไหน
ท่านได้รับข่าวสารและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุดจากสื่อใดมากที่สุด (ตามลำดับความสำคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด จำนวน 5 สื่อ โดยให้ลำดับที่ 1 เป็นลำดับที่สำคัญที่สุด)

ลำดับความสำคัญ
ประเภทสื่อ 1 2 3 4 5
โปสเตอร์/ แผ่นปลิว/ ป้ายประกาศ
หนังสือราชการ
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ PR Corner หรือ library.cmu.ac.th/prcorner
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ www.cmu.ac.th
ข่าวห้องสมุดสัมพันธ์ หรือ library.cmu.ac.th/prcorner/NewsLibraryRelations
Facebook เพจ Chiang Mai University Library(CMUL) หรือ ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด
twitter หรือ cmulpr
จอคอมพิวเตอร์ Touch Screen สำนักหอสมุด
วิทยุกระจายเสียง(FM 100 เสียงสื่อสารมวลชน มช.)
อาจารย์/ เพื่อน/ บุคลากรสำนักหอสมุด

ท่านมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของสำนักหอสมุดในระดับใด

ประเภทสื่อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
โปสเตอร์/ แผ่นปลิว/ ป้ายประกาศ
หนังสือราชการ
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ PR Corner หรือ library.cmu.ac.th/prcorner
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ www.cmu.ac.th
ข่าวห้องสมุดสัมพันธ์ หรือ library.cmu.ac.th/prcorner/NewsLibraryRelations
Facebook เพจ Chiang Mai University Library(CMUL) หรือ ประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุด
twitter หรือ cmulpr
จอคอมพิวเตอร์ Touch Screen สำนักหอสมุด
วิทยุกระจายเสียง(FM 100 เสียงสื่อสารมวลชน มช.)
อาจารย์/ เพื่อน/ บุคลากรสำนักหอสมุด

ท่านต้องการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุด ผ่านสื่อใดมากที่สุด (โปรดระบุหมายเลขจาก 1 - 11 ตามลำดับความสำคัญมากที่สุดไปน้อยที่สุด โดยให้ลำดับที่ 1 เป็นลำดับที่สำคัญที่สุด)

ประเภทสื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
โปสเตอร์/ แผ่นปลิว/ ป้ายประกาศ
หนังสือราชการ
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ PR Corner หรือ library.cmu.ac.th/prcorner
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ www.cmu.ac.th
ข่าวห้องสมุดสัมพันธ์หรือ library.cmu.ac.th/prcorner/NewsLibraryRelations
Facebook เพจ Chiang Mai University Library(CMUL) หรือ ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด
twitter หรือ cmulpr
จอคอมพิวเตอร์ Touch Screen สำนักหอสมุด
วิทยุกระจายเสียง(FM 100 เสียงสื่อสารมวลชน มช.)
อาจารย์/ เพื่อน/ บุคลากรสำนักหอสมุด

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

กรุณาระบุข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการรับรางวัล

ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์มือถือ
คณะ/หน่วยงาน
e-mail
Facebook

 

หมายเหตุ :
1. ทำการจับหารายชื่อผู้โชคดี ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน กรณีตรงกับวันหยุดจะทำการจับหารายชื่อในวันราชการ
2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ณ บอร์ดทางเข้าภายในอาคารสำนักหอสมุด หรือผู้ที่ประสงค์ขอแจ้งรายชื่อผ่านทาง e-mail, Facebook ในการรับรางวัล โปรดระบุข้อมูลท่านให้ชัดเจน
3. ติดต่อเพื่อขอรับรางวัลได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด มช. หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่มาติดต่อของรางวัล ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อแล้วนั้น ทางสำนักหอสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล ขอขอบคุณในความร่วมมือ
งานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่