cmu library

ค้นหาหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

OPAC


cmu library

ตรวจสอบข้อมูลการยืม / ยืมต่อ

ชื่อ :

Barcode :

พิมพ์ชื่อ-สกุล (ไม่ระบุคำนำหน้านาม เช่น "นายรักเรียน มีอนาคต" พิมพ์ชื่อสกุล รักเรียน มีอนาคต)
Type Name "Jane Smith".
Renew

ข่าวประชาสัมพันธ์

     

ประกาศ จัดซื้อ - จัดจ้าง

sort ascending หมวดหมู่
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium 26/09/2017 ประกาศราคากลาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบห้องห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2017 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 217 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้าขนาด 30 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ UPS-PCM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ UPS GE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2017 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
จ้างเหมารับประกันและลิขสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลผ่าน Internet สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 22/09/2017 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาตามโครงการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็น 05/09/2017 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Subscribe to Front page feed