cmu library

ค้นหาหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

OPAC


cmu library

ตรวจสอบข้อมูลการยืม / ยืมต่อ

ชื่อ :

Barcode :

พิมพ์ชื่อ-สกุล (ไม่ระบุคำนำหน้านาม เช่น "นายรักเรียน มีอนาคต" พิมพ์ชื่อสกุล รักเรียน มีอนาคต)
Type Name "Jane Smith".
Renew

ข่าวประชาสัมพันธ์

     

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ จัดซื้อ - จัดจ้าง

เรื่องประกาศ วันที่ประกาศ หมวดหมู่sort descending
ประกวดราคาจ้างตามโครงการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็น (Chiller) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10/08/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือแสตมป์พระรูปรัชกาลที่ 9 จำนวน 2 เล่ม 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือภาษาไทย จำนวน 24 รายการ จำนวน 47 เล่ม 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความเย็น 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ปีงบประมาณ 2561 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส 20/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ไดคัท 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจัดซืื้อน้ำดื่ม เดือน ก.ย.2560 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาเย็บเล่มวารสารภาษาไทย เดือน พ.ย.2560 09/11/2017 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Subscribe to Front page feed