ระบบสืบค้นเอกสารประเภทต่าง ๆ จากฐานข้อมูลทั่วโลก พร้อมบริการจัดหาเอกสารที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ระบบสืบค้นเอกสารประเภทต่าง ๆ ใน 12 ฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ ระบบสืบค้นหนังสือและอื่น ๆ ที่มีในห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบยืมต่อ จอง และตรวจสอบประวัติการยืมหนังสือด้วยตนเอง ระบบสืบค้นหนังสือจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พร้อมส่งคำขอใช้บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด

cmu library

ค้นหาหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


cmu library

ตรวจสอบข้อมูลการยืม / ยืมต่อ

ชื่อ :

Barcode :

พิมพ์ชื่อ-สกุล (ไม่ระบุคำนำหน้านาม เช่น "นายรักเรียน มีอนาคต" พิมพ์ชื่อสกุล รักเรียน มีอนาคต)
Type Name "Jane Smith".
Renew

     
Subscribe to Front page feed