You are here

ประกาศขายทอดตลาดเศษวัสดุจากการรื้อถอน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ