You are here

ผลการพิจารณาจัดสรรบูธ งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25

เรียน  ผู้จัดการบริษัท/ สำนักพิมพ์ / ร้านค้า                                             

    ตามที่ท่านให้ความสนใจแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่  2-10 กุมภาพันธ์ 2562  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการพิจารณาจัดสรรบูธจำหน่ายหนังสือนั้น สำนักหอสมุดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

             ในการนี้ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการเพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่าน ดังนี้

โอนเงินค่าบูธ เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี โครงการ CMU Book Fair  เลขที่ 667-4-18069 – 4    

และบันทึกฟอร์มการชำระเงินค่าบูธได้ที่ https://goo.gl/forms/ZNSeC5z8UK4D1WEw1  หรือสแกนผ่าน QR Code

 

ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ในการเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

คณะกรรมการฝ่ายออกร้านจำหน่ายหนังสือ

                                         สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่