You are here

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่สำนักงาน 4 อัตรา และพนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา รวม 6 อัตรา)