You are here

ผลการพิจารณาจัดสรรบูธ งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24

เรียน  ผู้จัดการสำนักพิมพ์ / ร้านค้า                                            

    ตามที่ท่านให้ความสนใจแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24  ระหว่างวันที่  12-20 กุมภาพันธ์ 2561  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการพิจารณาจัดสรรบูธจำหน่ายหนังสือนั้น สำนักหอสมุดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

             ในการนี้ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการเพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่าน ดังนี้

  1. โอนเงินค่าบูธ เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี โครงการ CMU Book Fair  เลขที่ 667-4-18069 – 4  ภายในวันที่ 22  ธันวาคม   2560  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24   

  2. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าบูธมายังให้สำนักหอสมุดที่อีเมล์ bookfair@cmu.ac.th  ภายในวันที่ 22  ธันวาคม   2560 

  3. ส่งแบบฟอร์มการจองเสื้อมายังสำนักหอสมุดที่อีเมล์ bookfair@cmu.ac.th ภายในวันที่ 22  ธันวาคม   2560 

 เอกสารดาวน์โหลด

-              ประกาศร้านค้าได้รับการจัดสรรบูธ CMU Book Fair ครั้งที่ 24

-              แบบฟอร์มการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าบูธครั้งที่24

-              แบบฟอร์มการสั่งจองเสื้อยืด CMU Book Fair ครั้งที่ 24

-              แผนผัง CMU Book Fair ครั้งที่ 24

         

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

      คณะกรรมการฝ่ายออกร้านจำหน่ายหนังสือ

       สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่