You are here

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน