You are here

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างให้ปฏิบัติงานในสำนักหอสมุด ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ