You are here

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ และหัวหน้างานนโยบายและแผน สำนักหอสมุด