You are here

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ และหัวหน้างานนโยบายและแผน สำนักหอสมุด