You are here

ประกาศรับสมัครบริษัท/สำนักพิมพ์/ร้านค้า เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประกาศรับสมัครบริษัท/สำนักพิมพ์/ร้านค้า เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24

เอกสารดาวน์โหลด

1. จดหมายเชิญร้านค้าร่วมงาน CMU Book Fair  ครั้งที่ 24

2. แผนผังงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24

3. แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าร่วมงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24

4. ตารางราคาประกอบผังบูธ CMU Book Fair ครั้งที่ 24