You are here

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Post datesort ascending
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ Friday, June 29, 2018 - 11:30
ประกาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ Wednesday, April 18, 2018 - 15:59
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Tuesday, December 19, 2017 - 12:05
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการการรับประกันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Wednesday, December 13, 2017 - 11:51
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค Wednesday, December 13, 2017 - 11:50
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Windows Server 2016 Wednesday, December 13, 2017 - 11:47
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Monday, December 4, 2017 - 14:23
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือแสตมป์พระรูปรัชกาลที่ 9 จำนวน 2 เล่ม Monday, November 20, 2017 - 11:29
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือภาษาไทย จำนวน 24 รายการ จำนวน 47 เล่ม Monday, November 20, 2017 - 11:26
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความเย็น Monday, November 20, 2017 - 11:25
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ปีงบประมาณ 2561 Monday, November 20, 2017 - 11:23
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส Monday, November 20, 2017 - 11:12
รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า Thursday, November 9, 2017 - 12:27
รายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ไดคัท Thursday, November 9, 2017 - 12:27
รายชื่อผู้ชนะการจัดซืื้อน้ำดื่ม เดือน ก.ย.2560 Thursday, November 9, 2017 - 12:26
รายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาเย็บเล่มวารสารภาษาไทย เดือน พ.ย.2560 Thursday, November 9, 2017 - 12:21
รายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารรายงานการประเมินตนเอง SAR Thursday, November 9, 2017 - 12:20
รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ้พื่อการศึกษา(หนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 7 เล่ม) Thursday, November 9, 2017 - 12:20
รายชื่อผู้ชนะการจ้างเย็บเล่มวารสารภาษาไทย เดือน ต.ค.2560 Thursday, November 9, 2017 - 12:18
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง ตามโครงการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็น (Chiller) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Thursday, August 10, 2017 - 13:26

Pages