pulinet 2017

 

cmu library

ค้นหาหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

OPAC


cmu library

ตรวจสอบข้อมูลการยืม / ยืมต่อ

ชื่อ :

Barcode :

พิมพ์ชื่อ-สกุล (ไม่ระบุคำนำหน้านาม เช่น "นายรักเรียน มีอนาคต" พิมพ์ชื่อสกุล รักเรียน มีอนาคต)
Type Name "Jane Smith".
Renew

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๓ อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน ๒ อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕ อัตรา 09/01/2017
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาให้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ 29/11/2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาให้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ 23/11/2016
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาให้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ 27/10/2016
ประกาศเลื่อนวันเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักหอสมุด 27/04/2016
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักหอสมุด 03/03/2016

eresearch  etheses  e-textbook  cmu find library  airpac 

 

e-research etheses 

Subscribe to Front page feed