You are here

Vision

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ
 
พันธกิจ 
1. จัดหา จัดระบบ อนุรักษ์บำรุงรักษา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาคลังความรู้และเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 1: คลังความรู้ล้านนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริการสนับสนุนการวิจัย
ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: คลังความรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4: บริการที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 

 

English