นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

นิทรรศการส่งเสริมการอ่านในงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 19
26 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2555  ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักหอสมุด

1. ชมนิทรรศการ “เปิดประตูความรู้สู่อาเซียน (Gateway to ASEAN Wisdom)”
2. การจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับกลุ่มประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ
3. แนะนำเว็บไซต์ กลุ่มประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ

................................................

 

ข้อมูลประกอบรายละเอียด
1. ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ ประเทศสมาชิก
2. สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
3. อาเซียนน่ารู้ เรื่องอาหาร เงินตรา การแต่งกาย ภาษา
4. อาเซียนน่ารู้ เรื่องการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
5. ไวนิลแสดงแผนที่กลุ่มประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ แสดงสถานที่สำคัญของแต่ละประเทศ
รับเอกสารแจกฟรี