หนังสือแปลดีเด่น ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2545


ย้อนกลับ | หนังสือดีเด่นประจำปี | หนังสือแปลดีเด่น

ผลการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖
ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ


คณะอนุกรรมการพิจการณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ในคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ มี ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการและประธานคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินหนังสือประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลการประกวดดังนี้

ประเภทหนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น
ไม่มีหนังสือได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล คือ
เรื่อง นักเรียนเนเธอร์แลนด์ ของ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร สำนักพิมพ์แสงดาวจัดพิมพ์
เรื่อง ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภาคใต้ แหล่งประวัติศาสตร์และวรรณคดีที่สำคัญในประเทศไทย ของ ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก จัดพิมพ์
เรื่อง พระพุทธรูป มรดกล้ำค่าของเมืองไทย ของ ทศพล จังพานิชย์กุล บริษัทคอมม่าดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด จัดพิมพ์
ประเภทหนังสือนวนิยาย
รางวัลดีเด่น เรื่อง “ปีกแดง” ของ วินทร์ เลียววาริณ สำนักพิมพ์ ๑๑๓ จัดพิมพ์
รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล คือ
เรื่อง ตะเกียงแก้ว ของ กัญญ์ชลา สำนักพิมพ์เพื่อนดี จัดพิมพ์
เรื่อง โปรเจกต์เอกซ์ ของ ชัยคุปต์ สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์ จัดพิมพ์
เรื่อง ลับแลลายเมฆ ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์ จัดพิมพ์
ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์
รางวัลดีเด่น เรื่อง มหารัตนพิมพวงศ์ คำฉันท์ ตำนานพระแก้วมรกตฉบับสมบูรณ์ ของ ชูชาติ ชุ่มสนิท
สำนักพิมพ์ ช.คชา จัดพิมพ์
รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล คือ
เรื่อง คราบมนุษย์ ของ ธัญญา ธัญญามาศ สำนักพิมพ์เพลงวรรณ จัดพิมพ์
เรื่อง โคลงสำนวนสุภาษิตไทย ของ สุทธิ ภิบาลแทน บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดพิมพ์
เรื่อง ม่านฝนบังฟ้า ของ วันเนาว์ ยูเด็น องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์
ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น
รางวัลดีเด่น เรื่อง บอใบไม้สระอานอนหนูไม้โท ของ แขคำ ปัณณะศักดิ์ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดพิมพ์
รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล คือ
เรื่อง เกสรปรารถนา ของ ประชาคม ลุนาชัย สำนักพิมพ์มติชน จัดพิมพ์
เรื่อง วิปริต ของ จิรภัทร อังศุมาลี สำนักพิมพ์วลี จัดพิมพ์
ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเริ่มอ่าน อายุ ๓-๕ ปี
รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย มี ๑ รางวัล คือ
เรื่อง เพื่อนบ้าน ของ ระวี นิมมานะเกียรติ อุ้ยโปสเตอร์ จัดพิมพ์
ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ ๖-๑๑ ป
หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กเล็ก

รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล คือ
เรื่อง แม่มดน้อยกับคาถาก่อนนอน ของ ชีวัน วิสาสะ สำนักพิมพ์วาดดาว จัดพิมพ์
เรื่อง หุ่นไล่กาเพื่อนรัก ของ ปุณยวีร์ บริษัทบุ๊ค เซนเตอร์ จัดพิมพ์
ประเภทสารคดีสำหรับเด็ก
รางวัลดีเด่นและชมเชย ไม่มีหนังสือได้รับรางวัล
ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒-๑๘ ปี
หนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย มี ๑ รางวัล คือ
เรื่อง พยานปากเอก ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร สำนักพิมพ์มิ่งมิตร จัดพิมพ์
ประเภทสารคดีสำหรับวัยรุ่น อายุ ๑๒-๑๘ ปี
รางวัลดีเด่น เรื่อง ดอกไม้บานที่เกาะใต้ ของ ธีรพร คงพูล สำนักพิมพ์มติชน จัดพิมพ์
รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล คือ
เรื่อง แม่ลูกปลูกต้นไม้ ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง สำนักพิมพ์คมบาง จัดพิมพ์
เรื่อง ๑๘ ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร ของ อังคาร บริษัทสำนักพิมพ์บรรณกิจ ๑๙๙๑ จำกัด จัดพิมพ์
ประเภทหนังสือร้อยกรองสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒-๑๘ ปี
รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย เรื่อง เกมทายคำนำให้รักหลักภาษา ๑ ของ จงจิต นิมมานนรเทพ องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์
ประเภทหนังสือการ์ตูน และ/หรือนิยายภาพ
รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล คือ
เรื่อง สามซ่าผจญภัย ๑ ตอน สมบัติเจ้าคุณปู่ ของ วัชรพล พงษ์ไพศาล และ วารสาต์ รัมผล องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์
เรื่อง นักสู้เต็มร้อย ของ ติ๋ว สุวิริยาสาส์น จัดพิมพ์
เรื่อง นางฟ้าคนใหม่ ของ อัมพร เมื่อขุนทด สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก จัดพิมพ์
ประเภทหนังสือสวยงาม
หนังสือสวยงามทั่วไป

รางวัลดีเด่น เรื่อง พระพุทธรูป มรดกล้ำค่าของเมืองไทย ของ ทศพล จังพานิชย์กุล บริษัทคอมม่าดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด จัดพิมพ์
รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล คือ
เรื่อง ทวารวดี ต้นประวัติศาสตร์ไทย ของ ดร.ธิดา สาระยา สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จัดพิมพ์
เรื่อง ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด ของ ชัยนฤทธิ์ พันธุ์ทอง บริษัทคอมม่าดีไซน์แอนด์พริ้นติ้ง จำกัด จัดพิมพ์
เรื่อง เรือ : วัฒนธรรมชาวลุ่มน้ำเจ้าพระยา ของ สุเนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ สำนักพิมพ์แปลน โมทิฟ จัดพิมพ์
หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น เรื่อง การละเล่น ของ น้านกฮูก สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ จัดพิมพ์
รางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล คือ
เรื่อง นกฮูกน้อยเรียนรู้ศัพท์ ตอน สนุกในบ้าน ของ พี่ทับทิม สำนักพิมพ์แฮปปิ้คิดส์ จัดพิมพ์
เรื่อง ปากของใคร ของ เกริก ยุ้นพันธ์ สำนักพิมพ์เกริก ยุ้นพันธ์ จัดพิมพ์
เรื่อง เล่นกลางแจ้ง ของ ชีวัน วิสาสะ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก จัดพิมพ์
 
ขอบคุณข้อมูล ภาพและข้อความแนะนำหนังสือจากสำนักพิมพ์ ร้านหนังสือ และบทความที่เกี่ยวข้อง ผ่านหนัาหนังสือ นิตยสาร และเวปไซท์ต่าง ๆ

ย้อนกลับ | หนังสือดีเด่นประจำปี | หนังสือแปลดีเด่น

บอก(เล่า)หนังสือ(ของ)เขาขายดี | เติมอ่าน เต็มอิ่ม
อ่านตรงนี้ อิ่มสมอง | มีอะไรใน CMU Book Fair ปีนี้?

ติดตามรายละเอียดเป็นระยะ ๆ ได้ที่นี่

แผนผังงานชั้น 1 | แผนผังงานลานจอดรถอาคารใหม่ | กิจกรรมในงาน | รายนามบู๊ธสำนักพิมพ์ | Web Link | เปิดบอร์ดบอก(เล่า)

ติดต่อกรรมการ | หน้าแรก | Home