ABOUT CMU BOOK FAIR

เกี่ยวกับสัปดาห์หนังสือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

History


อาจารย์ ดร.ม.ร.ว.รุจยา อาภากร

ผู้ริเริ่มจัดงาน CMU Book Fair

สำนักหอสมุดเริ่มจัดงานสัปดาห์หนังสือ CMU Book Fair ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2538 ซึ่งเป็นช่วงที่อาจารย์ ดร.ม.ร.ว.รุจยา อาภากร
เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา

ผู้ริเริ่มจัดงาน CMU Book Fair

นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในการ จัดงาน และร่วมกันวางระบบการจัดงาน CMU Book Fair จนเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา

สำนักหอสมุดเริ่มจัดงานสัปดาห์หนังสือ CMU Book Fair ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2538 ซึ่งเป็นช่วงที่อาจารย์ ดร.ม.ร.ว.รุจยา อาภากร เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด โดยในช่วงเริ่มจัดกิจกรรมในระยะแรก นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในการ จัดงาน และร่วมกันวางระบบการจัดงาน CMU Book Fair จนเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน การจัดงานสัปดาห์หนังสือ CMU Book Fair มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสคัดเลือกหนังสือใหม่ ๆ ด้วยตนเองและสามารถซื้อหนังสือที่มีประโยชน์ในราคาพิเศษ นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือ และเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนา ระยะแรกของการจัดงานมีร้านจำหน่ายหนังสือให้ความสนใจเข้าร่วมออกร้านเพียง 22 ร้าน ต่อมามีสำนักพิมพ์ให้ความสนใจร่วมออกร้านมากขึ้น ปัจจุบันมีสำนักพิมพ์ร่วมออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษากว่า 140 ร้าน นอกจากนั้นภายในงานยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิ กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน การจัดนิทรรศการต่างๆ และกิจกรรมยอดนักอ่านเป็นประจำทุกปี นับได้ว่างานสัปดาห์หนังสือ CMU Book Fair เป็นงานสัปดาห์หนังสือของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นต้นแบบของการจัดงานสัปดาห์หนังสือ ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคอีกด้วย

Objective


วัตถุประสงค์การจัดงาน

 • เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสพบหนังสือ สิ่งพิมพ์ใหม่ ๆ ได้คัดเลือกด้วยตนเองและสามารถซื้อหนังสือตามความสนใจในราคาพิเศษ
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พบปะ พูดคุยกับนักเขียนโดยตรง
 • เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านการบริการสู่ชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือ
 • เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาสำนักหอสมุด เพื่อนำดอกผลไปพัฒนาห้องสมุด

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่
 • ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
 • บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักพิมพ์ ร้านจำหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษา
 • ผู้สนใจทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซื้อหาหนังสือที่มีประโยชน์ในราคาพิเศษ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบประสบการณ์ และแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นเป็นนักเขียนและนักอ่านที่ดี ก่อให้เกิดแนวคิดในการเขียน ตลอดจนความรู้สึกในการรักการอ่าน
 • ขยายขอบเขตการใช้ทรัพยากรห้องสมุดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 • ทราบทัศนคติของผู้มาร่วมกิจกรรมต่อสำนักหอสมุดและการจัดงานเพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
 • มีรายได้เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาสำนักหอสมุด

Activities


การออกร้านจำหน่ายหนังสือ และสื่อการศึกษาในราคาพิเศษ

จากร้านจำหน่ายหนังสือ สำนักพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีโอกาสเป็นเจ้าของหนังสือดี ราคาพิเศษ ส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เป็นโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทราบแหล่งจัดพิมพ์หนังสือ เอกสารวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และอาจสั่งซื้อเพื่อตนเอง หรือแนะนำให้ห้องสมุดสั่งซื้อเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เปิดโอกาสให้ร้านหนังสือ สำนักพิมพ์ได้พบปะลูกค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือในจังหวัดเชียงใหม่ ห้องสมุดสถาบันการศึกษา โรงเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไปะชาชนทั่วไป

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ เกิดการอ่านและการเขียนมากขึ้น ผ่านกิจกรรม “นักเขียนพบผู้อ่าน” เวทีพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักอ่านกับนักเขียน โดยการศึกษาถึงแรงบันดาลใจในการเขียน การเตรียมตัวในการเขียน และเทคนิคการเขียน การแสดงดนตรีในสวน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ รวมทั้งนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ เป็นประจำทุกปี

กิจกรรมเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในสังคม

เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2551 มีเป้าหมายหลัก เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนด้อยโอกาสทางการอ่าน เช่น ในปี 2553 จัดกิจกรรม “สร้างฝัน ปั้นปลูก...ปัญญา” โดยเชิญเด็กๆ จากสถานสงเคราะห์ในเชียงใหม่มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น

รางวัลยอดนักอ่านแห่งปี (Top Reader of the Year)

รางวัล “ยอดนักอ่าน” โดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ริเริ่มให้มีครั้งแรกในงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ. 2548 โดยกำหนดเกณฑ์เบื้องต้นจากสมาชิกที่มีสถิติยืมสูงสุดใน 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 รางวัล และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 1 รางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกห้องสมุดใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รักการอ่านหนังสือ ในครั้งนั้นผู้ที่เป็นยอดนักอ่านของสำนักหอสมุดได้รับมอบรางวัลจากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดในวันสุดท้ายของงาน CMU Book Fair ที่กิจกรรมลานสนามหญ้า หลังจากนั้นได้กำหนดให้ยอดนักอ่านแห่งปีเข้ารับรางวัลจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีเปิดงานจนถึงปัจจุบัน