รายการทางบรรณานุกรม
         หมายถึง รายการเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่ผู้ผลิตผลงานทางวิชาการใช้อ้างอิงในเอกสารผลงานของตน การแสดงรายการทางบรรณานุกรมไว้ที่ผลงานของท่านจึงนับเป็นการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้ อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการแสดงที่มาที่ไปขององค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ทำให้ผู้สนใจสามารถติดตามพัฒนาการของเรื่องนั้นๆได้ในโอกาสหน้า

          การแสดงรายการทางบรรรณานุกรม
         สามารถทำได้หลายรูปแบบ หลักสำคัญในการเลือกรูปแบบการลงรายการคือ การเลือกใช้รูปแบบที่เป็นที่นิยมในแต่ละสาขาวิชา หรือสถาบัน การเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั้น ผู้เลือกใช้ต้องเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่ควรนำรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาผสม หรือประยุกต์ใช้ปนกัน

          หลักการเลือกรูปแบบการลงรายการ
             1. หากเป็นนักศึกษา ควรสอบถามจากผู้สอนว่าต้องการให้ใช้รูปแบบใด แล้วเลือกใช้แบบที่แนะนำนั้น
             2. หากผู้สอนไม่ระบุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นสากล หรือนิยมใช้กันทั่วไป ซึ่งสามารถตัดสินใจเลือกโดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่ท่านสังกัดอยู่แป็นแนวทาง เช่น
                  1) APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ
                  2) MLA (Modern Language Association) หรือ เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป และสาขามนุษยศาสตร์
                  3) AMA (American Medical Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางชีววิทยา
                  4) Turabian เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไปในระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
                  5) Chicago เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา นิยมใช้ในการลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่อ้างอิงเป็นเอกสารที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก
                  6) Vancouver เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์
             3. เลือกใช้รูปแบบของสถาบันกำหนด (ถ้ามี) ซึ่งส่วนใหญ่จะดูได้จาก เอกสารการลงรายการบรรณานุกรมเอกสารวิชาการเพื่อการสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กำหนดรูปแบบการลงรายการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ ทั้งนี้ แต่ละสถาบัน ต่างประยุกต์จากรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมที่เป็นสากล


          หากท่านต้องการคู่มือการลงรายการทางบรรณานุกรมที่สมบูรณ์
             เช่น รายละเอียดการลงรายการทางบรรณานุกรมสื่ออื่นๆ การตั้งระยะ ขนาดตัวอักษร การใช้เครื่องหมายต่างๆ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือ ดังต่อไปนี้

             วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์. การอ้างอิงในงานเขียนทางวิชาการ. เชียงใหม่ : ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. (เลขเรียกหนังสือ 808.02 ว172ก)
             ศานิต รัตนภุมมะ.
หลักเกณฑ์ในการอ้างอิงทางสายวิทยาศาสตร์. เชียงใหม่ : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์
                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2548. (เลขเรียกหนังสือ ส.ร. 025.3 ศ253ห)
             สายทอง มโนมัยอุดม และ ลัดดา รุ่งวิสัย. การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม. เชียงใหม่ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
                        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. (เลขเรียกหนังสือ 808.02 ส264ก)

             The Chicago Manual of Style. 15th edition. Chicago : University of Chicago Press, 2003.
                        (Call no. 808.0270973 C532 2003- American Corner)

             Hurt, Peyton. Bibliography and footnotes : a style manual for college and university students.
                        Berkeley, Los Angeles : University of California Press, 1963. (Call no. 010 H967B)


          เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลงรายการทางบรรณานุกรม
             RefWorks คือ รายการอ้างอิงที่ผู้ให้บริการฐานข้อมูลอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้ฐานข้อมูลหนึ่งๆ สามารถสร้างฐานไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการดาวน์โหลดรายการทางบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ และส่งข้อมูลรายการอ้างอิงในรูปเอกสาร(Text )ออก และนำไปจัดการเขียนบรรณานุกรมด้วยมือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้กับโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมอื่นๆ เช่น End Note, ProCite ฯลฯ
             End Note คือ โปรแกรมที่ใช้ช่วยในการจัดการทางบรรณานุกรม ที่ช่วยให้ผู้ผลิตผลงานทางวิชาการสามารถลงรายการทางบรรณานุกรมในขณะหรือหลังการเขียนเอกสาร ซึ่งทำได้ง่าย ประหยัดเวลา และสะดวก รวดเร็วขึ้น สามารถใช้โปรแกรมนี้ทั้งบนเว็บ หรือที่เรียกว่า EndNote Web และบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบัน EndNote Web มีให้บริการแล้วบนฐานข้อมูล ISI Web of Science ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ

          เรียนรู้ End Note

(เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง กรุณากำหนดความละเีอียดของการแสดงผลเป็น 1024 x 768 พิกเซล)